Privatlivspolitik

1. GENERELT

Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du giver til Danmark planter træer/Danmarks Naturfredningsforening, og/eller som vi indsamler om dig, når du er bidragyder, leverandør eller bruger af hjemmesiden www.danmarkplantertræer.dk. I politikken kan du læse mere om, hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe, vi opbevarer data om dig.

På www.danmarkplantertræer.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

1.1 DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine persondata er:

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
39 17 40 00
plant@dn.dk
CVR nr.: 60 80 42 14

(Omtales herefter ”DN”)

Alle spørgsmål vedrørende politikken, behandling af dine persondata samt mistanke om manglende overholdelse, kan du rette til:
Ulla Kjær
Teamleder og databasemanager
31 19 32 05
uk@dn.dk

2 DE PERSONDATA, SOM VI BEHANDLER OM DIG

I dette afsnit kan du se hvilke persondata vi behandler om dig – alt efter hvad din tilknytning er til DN/Danmark planter træer.

2.1 BESØGENDE PÅ WWW.DANMARKPLANTERTRÆER.DK (COOKIES)

DN opsamler persondata gennem brug af cookies på hjemmesiden www.danmarkplantertræer.dk.

Formål med indsamlingen af dine persondata:

Vi leverer en række ydelser til dig som bruger på vores webside.

Dig som giver et bidrag: Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag og indberette dit bidrag til SKAT, hvis aftalt med dig.

Når du bruger vores webside opsamles en række data, hvis du accepterer at vi må indsamle cookies. Du kan læse mere om hvilke data som opsamles og hvor længe de gemmes på https://www.dn.dk/cookie-politik/.

Hvilke persondata behandler vi?

Som besøgende på Danmark planter træers webside behandler vi dit navn, kontaktoplysninger, samt konto og registreringsnummer når relevant. Vælger du at vi skal indberette dit bidrag til SKAT, skal vi registrere og videregive dit cpr.nr. til SKAT.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Fordi behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan levere de rette services for brugerne, opfylde vores aftaler med brugerne og håndtere forespørgsler og lignende forud for eventuel indgåelse af aftaler med DN/Danmark planter træer. Der hvor det er relevant, beder vi om dit samtykke inden behandlingen.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Har du givet dit samtykke til DN, så opbevarer vi dine persondata i den tid, du er tilknyttet DN/Danmark planter træer.

2.2 BIDRAGYDERE

Vi anvender begrebet bidragydere om dig, som giver et personligt bidrag eller på vegne af en virksomhed giver et bidrag til indsamlingen.

Formål med indsamlingen af dine persondata:

Vi behandler dine persondata for at kunne administrere din indbetaling, sende dig nødvendig information om dit bidrag og indberette dit bidrag til SKAT (hvis aftalt med dig).

Hvilke persondata behandler vi?

For alle gælder, at vi behandler dit navn og kontaktoplysninger. For personer, der giver et bidrag, behandler vi ydermere dit cpr.nr, hvis du har valgt, at vi skal indberette dit bidrag til SKAT. For virksomheder behandler vi ydermere CVR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette til SKAT.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav i bogføringsloven om at gemme data om bidragsydere i fem år plus indeværende år. Det er desuden DNs legitime interesse at gemme data på de personer og virksomheder som giver et bidrag.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Er du medlem eller bidragsyder hos DN, vil vi opbevare dine persondata i den tid, du er tilknyttet DN, og fem år plus indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven.

2.3 LEVERANDØR

Formål med indsamlingen af persondata:

Er du nuværende eller potentiel leverandør, anvender vi dine persondata til at:

  • administrere kontrakten med dig som leverandør
  • kunne kontakte dig om et fremtidigt samarbejde

Hvilke persondata behandler vi?

Vi indsamler og gemmer leverandørers firmanavn, kontaktoplysninger, kontaktpersoner og underskrifter i forretningsdokumenter.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Når vi har indgået en kontrakt, har vi lov til at indsamle og gemme persondata på leverandører. For potentielle leverandører er det DNs legitime interesse at gemme data, indtil vi har valgt en leverandør, eller hvis vi ønsker at kontakte leverandøren igen.

Opbevaring og sletning af dine persondata

Persondata på leverandører slettes, når de er forældede eller ikke længere relevante for DN/Danmark planter træer. Underskrifter i kontrakter, mv. slettes ikke, med mindre kontrakten er udløbet.

3 DELING AF DINE PERSONDATA

I forhold til udvalgte behandlinger af persondata, kan det være nødvendigt at dele dine persondata med leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan f.eks. være leverandører som hoster vores IT-løsninger eller bistår DN/Danmark planter træer med vores IT-drift. Desuden deler vi dine data i det omfang, vi er forpligtede hertil, som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.

4 DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine persondata, er der en række rettigheder du kan gøre brug af. Disse er gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du skrive til DN på plant@dn.dk. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest indenfor en måned fra din henvendelse. Klager gemmes som dokumentation i 3 år, hvor det herefter slettes.

Såfremt du er forpligtet til at oplyse data om dig selv til DN, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler data. Hvis du ikke vil afgive de persondata, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragsyder, etc.

4.1 OVERSIGT OVER RETTIGHEDER

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt få at vide, med hvilket formål de er indsamlet.

Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de persondata, vi behandler om dig. Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata.
Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine persondata (kun data vedrørende dig selv, som du selv har givet til DN) i et læsbart format.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede DN om ikke at behandle dine persondata i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på DNs legitime interesse.

Tilbagekalde dit samtykke

Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data, samtykket omfatter. Det, at du trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

4.2 BEGRÆNSNINGER I RETTIGHEDERNE

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle persondata om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til DN/Danmark planter træer. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem, vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

5 BEHANDLINGSSIKKERHED

I DN er vores behandling af persondata underlagt vores informationssikkerhedspolitik. Vi opdaterer løbende vores interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler persondata frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af persondata til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

6 LOVGIVNING, PERSONDATAREGLER OG KLAGEMULIGHED

I dette afsnit kan du bl.a. læse om den lovgivning, der ligger til grund for DNs behandling af persondata samt dine klagemuligheder i tilfælde af, at du er utilfreds med vores behandling af dine data.

6.1 LOVGIVNING

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af persondata er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
I tillæg hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (databeskyttelsesloven) vedtaget den 17. maj 2018.

Ydermere er DN forpligtet af anden lovgivning i forhold til behandling af persondata, som f.eks. bogførings- og sundhedsloven. Persondataforordningen ophæver altså ikke de pligter og rettigheder som DN har ifølge anden lovgivning.

6.2 KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
3319 3200
dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

6.3 OPDATERING AF DENNE POLITIK

DN er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af persondata. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan derfor ændres uden varsel. Opdaterede versioner vil blive delt på www.danmarkplantertræer.dk.

7 ORDFORKLARING

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Persondata

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle data, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Lovligt grundlag (hjemmel)

Hjemmel er et juridisk begreb, som angiver, om det er lovligt at gennemføre en planlagt behandling af persondata. Typisk hjemmel for behandling af persondata i DN er lovgivning, en kontrakt, DNs legitime interesse eller et samtykke. Legitim interesse handler om, når en behandling af data er nødvendig for at gennemføre en opgave, som er i DNs interesse.

Dataansvarlig

Den, som er ansvarlig for, hvordan data behandles, dvs. den, som bestemmer ud fra hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, vi behandler persondata.

Databehandler

Den leverandør eller offentlige myndighed, der behandler persondata på DNs vegne.
Registrerede

Alle de personer som vi registrerer persondata om.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af persondata, dvs. at se, læse, indsamle, registrere, systematisere, gemme, søge, bruge, videregive eller slette.
Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (databeskyttelsesloven) vedtaget den 17. maj 2018.